Wstęp deklaracji

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://zsp12.miastorybnik.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12

ul. M. Buhla 3, 44-217 Rybnik

tel. (+48) 32 4222907

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-20

 

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Wpływ na niezgodność może mieć treść, załączniki zamieszczone na stronie, elementy nietekstowe oraz materiały wideo, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-07-20

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa szkoły spełnia wymagania w 91,56%. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika placówki.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: mgr Irena Serwotka
e-mail: zsp12rybnik@op.pl
Telefon: (+48) 32 4222907

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Szkoła Podstawowa Nr 12 w Rybniku

Budynek posiada 3 wejścia – 1 główne i dwa boczne.

Do wejścia prowadzą:  schody od strony wejścia głównego i bocznego od ulicy Malinowej oraz schody i  podjazd dla wózków, znajdujący się od strony parkingu za szkołą.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

2. Budynek: Przedszkole  Nr 12 w Rybniku

Budynek posiada 1 wejście.

Do wejścia prowadzą:  schody  – nie ma  podjazdu dla wózków.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.