Monthly Archives: listopad 2019

Regulamin

szkolnego konkursu plastyczno-literackiego

„A może to byś przeczytał?”

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie umiejętności plastycznych i językowo-literackich.
 2. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni.
 3. Pobudzanie aktywności twórczej.
 4. Popularyzowanie twórczości artystycznej wśród dzieci i młodzieży.
 5. Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Zadanie:

Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu reklamującego przeczytanie wybranej książki.

Plakat powinien zawierać:

 • tytuł książki,
 • graficzne przedstawienie książki (np. rysunek),
 • slogan reklamowy,
 • istotne informacje o książce (np. ciekawe opowiadania, poruszające wiersze),
 • element zachęcający do przeczytania książki, słowa pozytywnie wartościujące.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie może wziąć każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 12 w Rybniku.
 2. Przyjmowane będą prace indywidualne.
 3. Jeden uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 4. Do pracy należy przymocować metryczkę z następującymi danymi: imię i nazwisko, klasa.

Forma pracy i technika wykonania:

 1. Technika pracy dowolna.
 2. Format pracy: A4 lub większe.

Kryteria oceny:

 1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych :

I Klasy I-III

II Klasy IV-VIII

 1. Komisja konkursowa dokona oceny na podstawie następujących kryteriów:
 • zgodność z tematem,
 • samodzielność,
 • estetyka wykonania,
 • walory artystyczne,
 • oryginalność,
 • poprawność ortograficzna, językowa i interpunkcyjna.

Terminy:

Prace należy złożyć w świetlicy szkolnej do końca listopada 2019r. Ogłoszenie wyników nastąpi do końca grudnia 2019r.

Organizatorka

Małgorzata Ficek

12 października 2019 r. 13-osobowa grupa zapalonych odkrywców nauki naszej szkoły, wyruszyła razem z nauczycielkami (Małgorzatą Pander i Aliną Dąb) na wyjątkowe wydarzenie popularnonaukowe na Śląsku, które promuje naukę oraz jej zastosowanie w życiu codziennym. Celem Wydarzenia było zachęcenie młodych ludzi do nieustannego poszerzania wiedzy, studiowania nauk ścisłych i humanistycznych, a w przyszłości przeprowadzania badań naukowych i podjęcie pracy naukowca. Nadto, celem Wydarzenia było promowanie Politechniki Śląskiej, jako jednostki interdyscyplinarnej i otwartej dla wszystkich grup wiekowych społeczeństwa oraz zachęcanie młodzieży do studiowania i pracy w obszarze nauki.

Odkryliśmy m.in.:

 • Salon gier sterowanych ruchem oka
 • Roboty
 • Drony
 • Sygnały biomedyczne
 • Magnetyczny Slime
 • Drukarkę 3D
 • Świat dźwięków
 • Wirtualną rzeczywistość VR w bhp

W naszej szkole z okazji setnej rocznicy wybuchu I powstania śląskiego odbył się Dzień Śląski. Uczniowie razem ze swoimi wychowawcami przygotowali dekoracje związane z historią powstań w latach 1919 – 1921 oraz z kulturą naszego regionu. Mogli również spróbować swoich sił w rozwiązywaniu zadań wymagających znajomości gwary śląskiej, topografii i dziejów Rybnika.

Bardzo wielu uczniów i nauczycieli przyszło do szkoły w żółto – niebieskich strojach.

Pomysłodawczyniami i koordynatorkami wydarzenia były Małgorzata Ficek i Małgorzata Szymczak.

Prace plastyczne wykonane przez dzieci  uczęszczające do świetlicy.

Świąteczny czas – uczniowie wykonali choinki 3D.

Zima prace wykonane pastelami lub z papierowych serwetek.

Z okazji 6 grudnia wykonanie sylwetki Świętego Mikołaja z kolorowego papieru.

Skrzaty wykonane z kolorowego papieru.

25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia, z tej okazji uczniowie wykonali piękne prace – wydzieranki z kolorowego papieru.

Przedstawiamy prace uczniów, które powstają w świetlicy w czasie zastępstw.

Z okazji Święta Niepodległości  uczniowie świetlicy wykonali oryginalne prace plastyczne.

 

Nadszedł czas wiosennych prac!
Podczas kółka plastycznego uczniowie wykonywali na papierowych talerzykach kwitnące drzewo, a popcorn posłużył jako pąki kwiatów.

14.02 DZIEŃ ŚWIĘTEGO WALENTEGO
Rozdawanie walentynek, okazywanie sobie wzajemnej sympatii i wiele innych pięknych gestów to tylko w WALENTYNKI!
My też postanowiliśmy celebrować ten dzień dlatego na naszych zajęciach plastycznych nie zabrakło serduszek. Wykonanie serc z masy solnej oraz ich ozdabianie sprawiło dzieciom wiele frajdy. Popatrzcie sami?

Nasi wspaniali uczniowie z ZSP12 pracowali dzisiaj z tworzywem, które nazywa się linoleum, oraz posługiwali się specjalnymi narzędziami- dłutami. Cóż takiego wykonywały…?
Wykonywały technikę graficzną, która nazywa się linoryt. Na matrycach (linoleum) uczniowie wykonali szkic następnie do opracowania matrycy używali dłut, umożliwiających cięcie materiału.
Odbitki wykonuje się za pomocą wałka i użycia farby drukarskiej.

Czas karnawałowych szaleństw zacząć!
Wykonanie karnawałowych masek sprawiło dzieciom ogrom zabawy i satysfakcji . Twórcze pomysły zaowocowały wspaniałymi pracami!

Święta zbliżają się wielkimi krokami, dlatego kolejnym zadaniem na zajęciach plastycznych było wykonywanie pięknych kartek świątecznych.

Kolejne prace, które powstały na kółku plastycznym.

 

Na kółku plastycznym dzieci wykonywały pracę na folii aluminiowej farbami akrylowymi. Tematem pracy był jesienny krajobraz.

W poniedziałek 11 listopada 2019 r., jak każdego roku, uroczyście obchodzono w Rybniku Święto Odzyskania Niepodległości. Obchody rozpoczęła Msza Św. w Bazylice p/w Antoniego Padewskiego, homilię wygłosił ks. proboszcz Marek Bernacki. Wśród pocztów sztandarowych nie zabrakło również uczniów naszej szkoły. Bardzo dziękujemy Kamilowi Turkowi, Marcie Dobrowolskiej oraz Zosi Dybale za godne reprezentowanie nas podczas państwowego święta. Po mszy złożono hołd Janowi Pawłowi II, a następnie w ciepłych promieniach jesiennego słońca wszyscy uczestnicy udali się na rybnicki rynek, gdzie odbyła się dalsza część oficjalnych uroczystości. Przedstawiciele Bractwa Kurkowego wciągnęli flagę polską na maszt i po krótkim przemówieniu prezydenta miasta oraz wspólnym zdjęciu „Rybniczanie 2019”, które już stało się tradycją, rozeszliśmy się do domów, by świętować dalej wśród swoich bliskich.

Uwaga, uwaga świetlica szkolna ogłasza wyjątkowy konkurs na ozdobę świąteczną .

Uczeń naszej szkoły Mateusz uległ bardzo groźnemu wypadkowi, w wyniku czego stracił część nogi. Potrzebna jest rehabilitacja oraz bardzo kosztowna proteza. Wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży konkursowych ozdób świątecznych będą wpłacone na konto Stowarzyszenia Sumina BNP Paribas 40 2030 0045 1110 0000 0218 9160

Celem konkursu :rozwijanie umiejętności manualnych, szerzenie tradycji świątecznych oraz rozwijanie empatii i tolerancji wśród dzieci.

Zasady wykonania ozdób świątecznych:

-ozdobę można wykonać razem z rodzicem (osobą dorosłą),

– ozdoba powinna być przestrzenna,

-ilość dowolna,

-wykonanie powinno być estetyczne, staranne,

-proszę dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą.

Nagrody :dyplomy oraz nagroda rzeczowa za zajęcie I miejsca.

Wszystkie ozdoby proszę dostarczyć do świetlicy szkolnej do dni 29.11.2019 r.

Organizatorzy

Magdalena Sorichta, Katarzyna Lepich.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 2 września 2013 tj. z dnia 21 marca 2019 Dziennik Ustaw z 2019 poz. 736

 

Załącznik nr 4

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI  LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA   I WYCHOWANIA  ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

 

Część I.

 1. Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w placówce, o której mowa w art.2 pkt56) ustawy z dnia7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457,z późn.zm.).
 2. Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

1)  wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami określonymi w części II;

2) kierowanie postępowaniem po przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami  z dodatnimi wynikami testów;

3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,     w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na  podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

6)  doradztwo dla  dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa  uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

7) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

8) prowadzenie uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach  co 6 tygodni;

9) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

 1. Pielęgniarka lub higienistka szkolna udziela świadczeń, o których mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r .o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510,z późn.zm.).
 2. Pielęgniarka lub higienistka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy  proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką oraz planu godzin lekcyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w części III.

Część II. Warunki realizacji testów przesiewowych

 

Lp. WIEK ALBO ETAP EDUKACJI                              TESTY PRZESIEWOWE
1 Roczne obowiązkowe przygotowanie                                                                                          przedszkolne*(**)

 

1.Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego–pomiary: wysokości i masy ciała,

w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass

Index–BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa,

zniekształceń statycznych kończyn dolnych;

3) w kierunku zeza (Cover test, test Hirschberga);

4) ostrości wzroku;

5) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);

6) ciśnienia tętniczego krwi.

2.Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.

3.Orientacyjnewykrywaniewadwymowy

2 Klasa III szkoły podstawowej** Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego–pomiary: wysokości i masy ciała,

w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass                                                                      Index–BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;

3) ostrości wzroku;

4) widzenia barw;

5) ciśnienia tętniczego krwi.

 

3 Klasa V  szkoły podstawowej** Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego–pomiary: wysokości i masy ciała,

w tym określenie  współczynnika masy ciała  (Body Mass

Index–BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;

3 ) ostrości wzroku;

4) widzenia barw;

5) ciśnienia tętniczego krwi.

 

4 Klasa I gimnazjum**

(aktualne klasy VII)

Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego–pomiary: wysokości i masy ciała,

w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass

Index–BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa

i nadmiernej kifozy piersiowej;

3) ostrości wzroku;

4) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);

5) ciśnienia tętniczego krwi.

 

 

*W przypadku niewykonania badania w terminie testy przesiewowe wykonuje się w klasie I szkoły podstawowej.

**W przypadkubrakupromocjidonastępnejklasyniewykonujesiępowtórnietestówprzesiewowych.

 

UWAGA!!!

Wcześniejsze decyzje rodziców tj.

 • Nie wyrażenie zgody na fluoryzację
 • Nie wyrażenie zgody na podawanie leków i przeglądy czystości pozostają aktualne

 

28 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania na Świetlika. Głównym celem uroczystości było przyjęcie do grona świetlików nowo przybyłych dzieci. Zanim uczniowie zostali pasowani musieli przejść bardzo ważny test gotowości świetlicowej.

W pierwszej kolejności uczniowie wykazywali się wiedzą w odgadywaniu zagadek. Następnie podczas zabawy PRAWDA/FAŁSZ dzieci udowadniały, że znają zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej.

Druga próba zabawy polegała na tym, że uczniowie tańczyli w rytm muzyki z chusteczkami na głowie w taki sposób by im nie spadły.

Nie obyło się bez próby sprawności, gdzie zadaniem dzieci był rzuty woreczkami do celu i przejście przez szarfę.

Ostatnią próbą z którą musieli zmierzyć się uczniowie była próba smaku w której dzieci z zasłoniętymi oczami mieli za zadanie zjeść owoc i odgadnąć jego nazwę.

Na koniec na wszystkich uczestników czekała miła niespodzianka “Mały chemik” , który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczniowie wykonywali eksperymenty takie jak: lawa, tańczące kakao czy nadmuchiwanie balonów za pomocą butelki.

Uroczystość została zakończona uroczystym ślubowaniem i wręczeniem odznak “SUPER ŚWIETLIK 2019”.