Monthly Archives: marzec 2020

19.03.2020 – Po konsultacji telefonicznej z działem wsparcia technicznego Dziennika UONET+, informuję, iż awaria, którą objęte są od wczoraj rybnickie szkoły, będzie naprawiona do kilku godzin.

 

„W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone.

Nowe terminy rekrutacji zarówno do przedszkoli jak i do szkół podstawowych zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół i przedszkoli.”

Od 12 marca do 25 marca 2020 r. w szkole i przedszkolu zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Tel. kontaktowy: 32 42 22 907

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone.
Prosimy o wstrzymanie się z dostarczaniem dokumentów naborowych do sekretariatów szkół.
Nowe terminy rekrutacyjne zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół.

Szanowni Rodzice
Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Wasze i Waszych dzieci, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.
Zawieszenie działań placówki jest podjęte na podstawie tzw. Specustawy – Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
12 i 13 marca br. w szkole i przedszkolu zapewnimy opiekę dzieciom w sytuacjach braku możliwości zorganizowania przez Państwa tej opieki w domu.
Prosimy o zachęcanie dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.
Jeśli mają Państwo dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Wam zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS.
Prosimy przekazać osobom, które będą opiekować się Waszymi dziećmi, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny.
Prosimy rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.
Prosimy również śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora Zespołu.

Irena Serwotka –  Dyrektor ZSP12 w Rybniku

Dzisiaj uczniowie klas I-VI mieli okazję spotkać się “oko w oko” z niektórymi przedstawicielami gadów i płazów, uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez pana Andrzeja Pająka – znanego nam już od lat pasjonata herpetologii (ale też entomologa i ornitologa),  przyjaciela dzieci i zwierząt, ogromnego miłośnika przyrody.  Ten zoolog i gawędziarz zawitał do nas po raz pierwszy ćwierć wieku temu. Kilka pokoleń absolwentów (nie mówiąc o nauczycielach) doskonale pamięta i do dziś wspomina fascynujące spotkania z panem Andrzejem oraz jego opowieści o hodowanych przez niego zwierzętach i związane z tym anegdoty. Mamy nadzieję, że będzie nadal nas odwiedzał wraz ze swoimi podopiecznymi oraz  dzielił się swoją niezwykłą wiedzą i doświadczeniem.

Zdjęcia ze spotkania z grupą młodszych uczniów.

W naszej szkole obchodzono Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji na korytarzach szkolnych przygotowano dla uczniów gry, zabawy, łamigłówki, zadania językowe. Uczniowie rozwiązywali rebusy, łamali sobie języki na trudnych pod względem dykcyjnym zdaniach, grali w kalambury, szukali błędów w związkach frazeologicznych i wiele innych. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów, szczególnie klas szóstych, największą wiedzą zaś wykazały się klasa VI C oraz klasa VI A. Gratulujemy!

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie literacko-plastycznym pt. “Moje miasto, mój świat za 100 lat”. W swoich pracach opisywali lub malowali to, jak wyobrażają sobie świat za sto lat. Wszyscy uczniowie zostali wyróżnieni, a ich prace zostaną zamknięte w Kapsule Czasu budowanej przez Fundację “Tworzymy Kraków”. Za sto lat nasi wnukowie będę mogli odczytać i obejrzeć prace naszych uczniów i skonfrontować je z rzeczywistością.
Uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające umieszczenie ich pracy w kapsule. Wszystkim uczestnikom gratulujemy! Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.
Do konkursu przygotowała uczniów p. Małgorzata Ficek.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Warszawa, 27.02.2020 r.

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać
o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 1. Często myj ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 1. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakry

usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umy

ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 1. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

 1. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
z powierzchni na siebie.

 1. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

 1. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
  w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 1. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

 1. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
  Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

 1. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
  W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

 1. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

1 Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją SARS-CoV-2 są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov

2 Bliski kontakt jest definiowany jako narażenie personelu w placówkach opieki zdrowotnej w związku z opieką nad chorymi z SARS-CoV-2, zamieszkiwanie z pacjentem, który ma zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem zw. COVID19), praca w bliskiej odległości, przebywanie w tej samej klasie szkolnej z pacjentem z COVID19, podróżowanie wspólnie z pacjentem COVID19 dowolnym środkiem transportu)

3 Przypadek potwierdzony (kryteria laboratoryjne):

wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego potwierdzone badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.

4 Przypadek prawdopodobny (kryteria laboratoryjne) co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus test),

– niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy SARS-CoV-2.

5 na obecnym etapie dotyczy to przede wszystkim zagranicznych jednostek opieki zdrowotnej, w których hospitalizowano osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.