Kilka słów o projekcie “Z matematyką na TY” znajdziecie  TUTAJ


Realizacja w Szkole Podstawowej nr 12  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku projektu:  „Z matematyką na ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”

 

Zajęcia rozwijające  matematyczno-przyrodnicze – I etap edukacyjny

Adresatem są uczniowie  przejawiający zainteresowania i uzdolnienia matematyczno – przyrodnicze, lubiący się uczyć, zdobywać nowe doświadczenia a także uczniowie, którzy są ciekawi świata.
Realizacja programu ma na celu poszerzenie i pogłębienie wiadomości i umiejętności, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu oraz przekazanie dzieciom w nowy, atrakcyjny sposób treści z zakresu matematyki i przyrody. doskonalenie sprawności rachunkowej. Kształtowana jest  umiejętność posługiwania się językiem matematycznym, dokładnego wyrażania myśli, rozwijana jest umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu matematycznego. Rozwija się również umiejętności sprawnego dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb;  ważenia i dokonywania obliczeń związanych z wagą; mierzenia i dokonywania obliczeń związanych z miarą; dokonywania obliczeń kalendarzowych;  odczytywania wskazań zegara i dokonywania obliczeń czasu; dokonywania obliczeń pieniężnych. Rozbudzanie są zainteresowań przyrodniczych i potrzeby bezpośredniego kontaktu z przyrodą. wzmacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągnięcia sukcesu
Zajęcia pozwalają na kształtowanie umiejętności współdziałania i dobrej organizacji pracy  w grupie, kształtują pozytywną motywację do podejmowania zadań wymagających wysiłku
intelektualnego, wspierają dziecka i zachęcają do wytrwałości w realizowaniu rozpoczętych zadań, rozwijają cech charakteru uczniów , takie jak: systematyczność , pracowitość,
kreatywność, odpowiedzialność; zachęcają do pomocy koleżeńskiej , wdrażają do odpowiedzialności za wykonywane zadanie. Kształcą umiejętność wnikliwej obserwacji środowiska naturalnego i wyciągania wniosków.

 

Zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze – I etap edukacyjny

Celem zajęć jest wyrównywanie braków w wiedzy i umiejętnościach matematyczno-przyrodniczych uczniów, rozwijanie logicznego myślenia, pobudzanie do aktywności   i samodzielności, doskonalenie spostrzegawczości, rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie motywacji do nauki, systematyczności i wytrwałości w nauce, kształcenie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy, doskonalenie umiejętności pracy w zespole, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za wyniki w nauce, nie poddawanie się niepowodzeniom, radzenie sobie z trudnościami, dostosowanie wymagań do możliwości dziecka, stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i życzliwości, stosowanie atrakcyjnych metod i form pracy.

 

Zajęcia rozwijające  matematyczno-przyrodnicze – II etap edukacyjny

Celem zajęć jest zaciekawienie uczniów światem przyrody, motywowanie do poznawania przyrody w sposób twórczy, aktywny, dociekliwy i wytrwały. Kształcenie i doskonalenie umiejętności planowania i prowadzenia obserwacji oraz eksperymentów przyrodniczych. Uczniowie uczą się pracy w zespole i skutecznej komunikacji.

Zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy dla ucznia ponieważ mają charakter obserwacyjny i doświadczalny. Aby osiągnąć zamierzone cele podczas zajęć, uczniowie sami uczą się sporządzać preparaty mikroskopowe, odkrywają świat przyrody poprzez stawianie pytań i szukanie na nie odpowiedzi. Uczą się rozumieć zjawiska przemian zachodzących w przyrodzie. Prowadzą samodzielnie doświadczenia i eksperymenty aby znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie. Praca  w grupie daje uczniom możliwość rozwijania umiejętności współpracy. Uczą się zasad bezpieczeństwa i poszukują efektów swojej pracy, formułują wnioski. Samodzielna praca pozwala na pełne zaangażowanie w działanie, aktywizuje wszystkie zmysły co ułatwia zrozumienie i zapamiętanie poznawanych treści.

 

Zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze – II etap edukacyjny

Adresatem zajęć są uczniowie mający trudności z opanowaniem podstawowych wiadomości oraz umiejętności z matematyki i przyrody. Przeznaczony jest dla dzieci które mają wolniejsze tempo pracy niż rówieśnicy, niekompletną wiedzę matematyczno-przyrodniczą z powodu częstych nieobecności w szkole, wrodzonych i nabytych dysfunkcji (dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), niskich możliwości intelektualnych oraz deficytów w rozwoju funkcji wzrokowych i słuchowych.

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności wykonywania działań matematycznych  o raz rozwijanie umiejętności zastosowania matematyki w rozwiązywaniu zagadnień z życia codziennego: zakupy, obniżki, podwyżki, lokaty, pożyczki. Uczniowie uczą się wykorzystać umiejętności matematyczne do rozwiązywania zagadnień z dziedziny przyrody – wyjaśniają zjawiska przyrodnicze w oparciu o poznane narzędzia matematyczne.

Fotorelacja z zajęć rozwijających matematyczno-przyrodniczych:

I kolejne zdjęcia….