Monthly Archives: kwiecień 2019

W rybnickim MDK-u w dniu 16 kwietnia odbyła się pierwsza część Miejskiego Konkursu Recytatorskiego, przeznaczona dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Reprezentowali nas: Aleksander Kulak z kl. I w wierszach Jana Brzechwy: „Koziołeczek” i „Skarżypyta” oraz Milena Wysłucha z kl. III  w utworach: „Gwałtu, rety co się dzieje” Małgorzaty Strzałkowskiej i „Kot w pustym mieszkaniu” Wisławy Szymborskiej. Jury uhonorowało Milenkę wyróżnieniem. Serdecznie gratulujemy uczestnikom!


Jutro zmagania konkursowe czekają przedstawicieli klas starszych. Trzymamy za nich kciuki!

Szanowni Rodzice,

informujemy, że egzaminy dla uczniów klas ósmych w naszej szkole odbędą się zgodnie z planem.

15 kwietnia 2019r. (poniedziałek) – język polski

16 kwietnia 2019r. (wtorek) – matematyka

17 kwietnia 2019r. (środa) – język angielski

Egzaminy rozpoczynają się codziennie o godz. 9:00. Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8:30 ubrani w strój galowy. Przynoszą ze sobą legitymację szkolną, pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) a we wtorek dodatkowo linijkę. Szkoła codziennie zapewnia dzieciom butelkę wody.

BARDZO WAŻNE!

W związku z koniecznością dopełnienia formalności przed egzaminem, prosimy o przybycie rodzica/opiekuna prawnego w dniu dzisiejszym tj. 11.04.2019r do godz. 17:00 lub jutro tj. 12.04.2019r. do sekretariatu szkoły w celu podpisania potwierdzenia zgodności danych dziecka przekazanych do OKE.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor ZSP12 w Rybniku

Irena Serwotka

Szanowni Rodzice,
po konsultacji z komitetem strajkowym potwierdzam kontynuację akcji strajkowej w dniu dzisiejszym tj. 10.04.2019r w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku. W miarę możliwości prosimy o zapewnienie opieki dzieciom w domu. Na chwilę obecną jesteśmy w stanie zapewnić opiekę dla łącznej liczby 50 dzieci (świetlicową w szkole dla 25 uczniów a w przedszkolu dla 25 dzieci).
Z wyrazami szacunku
Irena Serwotka
Dyrektor ZSP12 w Rybniku

Informuję, że w dniu  dzisiejszym  w  ZSP nr 12 jest kontynuowana akcja strajkowa.

Informuję również, że jesteśmy w stanie w dniu dzisiejszym zapewnić opiekę zarówno w szkole jak i w przedszkolu dla  łącznej liczby 75 dzieci ( 25 w SP12 i 50 w P12 ).

Pozdrawiam

Irena Serwotka

Dyrektor ZSP 12

Informuję, że jesteśmy w stanie w dniu dzisiejszym tj. 08.04.2019  zapewnić opiekę zarówno w szkole jak i w przedszkolu dla  łącznej liczby 50 dzieci (25 w SP12 i 25 w P12).

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku. Rodzic powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Rybnik, 04.04.2019

Szanowni Rodzice

W związku z tym, że istnieje prawdopodobieństwo rozpoczęcia w dniu 8 kwietnia 2019 akcji strajkowej proszę o przewidzenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki. Szkoła w tym czasie nie będzie prowadziła zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych przez co nie zapewni dzieciom opieki w szkole jak również na boisku szkolnym i placu zabaw. Zdajemy sobie sprawę, że protest może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci. Prosimy jednak o zrozumienie, a także zapewnienie opieki dzieciom na czas trwania strajku.

W przypadku odwołania akcji strajkowej niezwłocznie poinformujemy o zmianach.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

Okres usprawiedliwiający nieobecność rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły jest okresem za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. 

PONIŻEJ PISMO Z ZUS

pismo z ZUS

Irena Serwotka

dyr. ZSP12 w Rybniku

Nabór do Szkoły Podstawowej

https://rybnik.elemento.pl/elemento-parents/main.action

Szanowni Państwo,

od 2 kwietnia 2019 r. (od godz. 8:00) do 17 kwietnia 2019 r. (do godz 15:00) będą mogli Państwo zarejestrować dane swojego dziecka w systemie elektronicznej rekrutacji do szkół podstawowych w Rybniku. W tym celu należy skorzystać z opcji “Zarejestruj się”.

Po uzupełnieniu i zapisaniu wszystkich wymaganych informacji, z systemu należy pobrać
i wydrukować formularz rekrutacyjny.

Formularz (wniosek/zgłoszenie) należy złożyć w odpowiednim terminie w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej preferencji lub w przypadku gdy Państwa dziecko ubiega się
o przyjęcie wyłącznie do szkoły obwodowej, wówczas wydrukowany formularz (zgłoszenie) należy złożyć w szkole obwodowej.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone co roku na wolne miejsca w przedszkolu. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 1 kwietnia do 12 kwietnia br.
Rodzice dzieci obecnie chodzących do przedszkola mają zagwarantowane miejsce w swoim przedszkolu i nie biorą udziału w rekrutacji a jedynie potwierdzają wolę kontynuacji.
Rodzice chcący zapisać (po raz pierwszy) dziecko do przedszkola będą mogli skorzystać z formularza elektronicznego, który, po wydrukowaniu i podpisaniu, powinni złożyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru.
Witryna naborowa tutaj: www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl
O czym rodzice powinni pamiętać?
Bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika.
Rodzice mogą (i powinni) wybrać 3 przedszkola.
Nie ma znaczenia kolejność zapisania dziecka.
Wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Wszystkie dzieci 5, 4 i 3-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w najbliższym przedszkolu wybranym przez rodzica.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (pod warunkiem, że będą wolne miejsca).
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, najpierw brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Następnie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez radę gminy:
a) kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym.
b) kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym. c) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola.
d) kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola.
e) kandydat, w stosunku do którego na pierwszym miejscu listy preferencji wskazano przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata.
f) kandydat, którego rodzeństwo do 31 grudnia roku rekrutacji, nie będzie miało ukończonych 18 lat.
W tym roku udało się nieznacznie zwiększyć liczbę miejsc w przedszkolach pomimo faktu, że coraz trudniej z powodów lokalowych jest utrzymać oddział przedszkolny w szkole podstawowej (klasy ósme wypierają nam często te oddziały).