Monthly Archives: październik 2018

12 października br. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, w której udział wzięła cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście.

Świętowanie rozpoczęliśmy od uroczystego odśpiewania hymnu państwowego.

Część artystyczną przygotowali szóstoklasiści oraz ósmoklasiści wraz z nauczycielami. Uczniowie klasy 6b zaprezentowali nam dorodną wystawę „ziółek”, natomiast później mogliśmy się przekonać w telegraficznym skrócie, jak wygląda tydzień nauki najstarszej klasy w szkole. Wszystko z dużą dawką szkolnego humoru.

Życzenia zdrowia i cierpliwości, sukcesów w pracy i odporności na niepowodzenia, pomyślności w życiu osobistym i satysfakcji przekazali zebranym przedstawiciele samorządu szkolnego. Rozstrzygnięty został także konkurs, który został przeprowadzony wśród uczniów naszej szkoły. Przyznano dyplomy nauczycielom w kategoriach: mistrz, kosa, elegant, przyjaciel oraz pytajnik.

Następnie głos zabrała pani Dyrektor Irena Serwotka. Przekazała życzenia, podziękowania oraz wręczyła tegoroczne Nagrody Dyrektora pracownikom naszego przedszkola oraz szkoły podstawowej. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Bardzo dziękujemy uczniom klasy 6b i 8a, samorządowi szkolnemu oraz wszystkim nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie akademii.

Z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości   dniu 11 października obyło się w naszej szkole uroczyste posadzenie drzewka, które otrzymaliśmy od Miasta Rybnik. Drzewko, które posadziliśmy to lipa, przy którym postawiono upamiętniającą tabliczkę. W uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie oraz ich nauczyciele. Podczas części artystycznej uczniowie min. mieli okazję usłyszeć wiersz T. Kubiaka  „Moja Ojczyzna” oraz zobaczyć „Taniec z flagą” w wykonaniu  uczennic  naszej szkoły.  Zapraszamy do galerii:

Deklaracja do umowy obiady

Karta zapisu do świetlicy szkolnej (1)

Umowa – obiady – dzieci

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W RYBNIKU – 01.09.2020

 

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym zapewnienia się uczniom opiekę wychowawczą przed lub po zajęciach szkolnych oraz stwarza się warunki                                do wszechstronnego rozwoju.

 

I          

Cele i zadania świetlicy szkolnej

 1. Zapewnianie racjonalnego i bezpiecznego wypoczynku dzieci w godzinach działania świetlicy.
 2. Wdrażanie do wartościowego wykorzystania czasu wolnego, wyrabianie nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.
 3. Pogłębianie wiedzy zdobytej w szkole i praktycznego stosowania jej w życiu, rozwój umiejętności i różnych zainteresowań dzieci.
 4. Organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki pod opieką wychowawców.
 5. Budzenie i rozwijanie u dzieci poczucia estetyki oraz wrażliwości na ład, porządek oraz wdrażanie zasad kultury zdrowotnej i higieny osobistej.
 6. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań u dzieci poprzez zajęcia dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, techniczne, czytelnicze, gry i zabawy tematyczne, itp. Organizowanie wystawek prac dzieci.
 7. Kształtowanie postawy szacunku dla osób, historii, przyrody.
 8. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u dzieci właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się szkole, domu i środowisku lokalnym) oraz pozytywnych cech charakteru.
 9. Wyrabianie umiejętności koleżeńskiego współżycia w grupie, kierowania się ważnymi dla innych normami i kryteriami postępowania oraz dbania o wspólne mienie.

 

II

Założenia organizacyjne

 1. Nadzór nad świetlicą szkolną sprawuje Dyrektor szkoły.
 2. Pracownikiem świetlicy może być każdy nauczyciel z wykształceniem pedagogicznym.
 3. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje i bezpośrednio nadzoruje wychowawca świetlicy.
 4. Świetlica realizuje swoje cele i zadania według rocznego planu pracy.
 5. Świetlica organizuje opiekę dla 50 dzieci.
 6. Grupa świetlicowa może liczyć max. 25 dzieci.
 7. Jednostką zajęć opiekuńczo –wychowawczych w świetlicy jest 60 minut.
 8. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy szkolnej mają dzieci rodziców pracujących w systemie ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 9. Opieką świetlicową w pierwszej kolejności objęci są uczniowie klas I-III, rodziców oboje pracujących.
 10. Opieką świetlicową zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy

z powodu nieobecności nauczyciela, nie uczęszczający na lekcje religii.

 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy w dni, w których w szkole odbywają się zajęcia dydaktyczno –wychowawcze i opiekuńcze..
 2. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, zgodnie z czasem określonym w karcie zapisu ucznia do świetlicy..
 3. Zapisy dzieci do świetlicy dokonywane są w pierwszym tygodniu września.
 4. Rodzice, którzy chcą, by ich dziecko uczęszczało na świetlicę, wypełniają w tym celu kartę zgłoszeniową.
 5. Każda zmiana danych zawartych w karcie zgłoszeniowej dziecka powinna być zgłoszona pisemnie u wychowawcy świetlicy, w celu jej uaktualnienia.
 6. Zajęcia świetlicowe są organizowane systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych.
 7. W świetlicy prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowaniauczniów. Uczniowie mają również możliwość odrabiania zadań domowych.

 

III

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

 1. Świetlica szkolna działa w dni pracy szkoły od 6.45 do 16.15.
 2. Wychowawcy świetlicy odpowiadają za dzieci dopiero po ich zgłoszeniu się  w  świetlicy (nauczyciele nie odpowiadają za uczniów, którzy do niej nie dotarli).
 3. Pierwszoklasiści są zaprowadzani do świetlicy po zakończonych zajęciach przez uczących ich nauczycieli.
 4. Rodzic przyprowadzając dziecko do świetlicy przekazuje je opiekunowi w tzw. „strefie przebywania”. Ma założoną maseczkę i dezynfekuje ręce.
 5. Dziecko wchodząc do szkoły dezynfekuje ręce i ma założoną maseczkę ochronną, którą zdejmuje w momencie wejścia do świetlicy.
 6. Odbiór dziecka odbywa się również w „strefie przebywania”.
 7. Dziecko może być odebrane ze świetlicy wyłącznie przez rodziców/opiekunów lub osoby upoważnione, wskazane w karcie zgłoszeniowej.
 8. Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodziców/opiekunów dla osób spoza listy wcześniej wskazanych do odbioru dziecka, przyjmowane są tylko w formie pisemnej.
 9. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzice/opiekunowie zobowiązani są do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
 10. Wychowawca nie uwzględni ustnych informacji przekazanych przez dziecko, dotyczących zmian sposobu opuszczania świetlicy. Każda nowa decyzja rodziców/opiekunów musi być przekazana w formie pisemnej z datą i ich podpisem.
 11. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
 12. Samodzielny powrót dziecka, które ukończyło 7 rok życia, do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów oraz o zapisanej na karcie zgłoszenia godzinie. Nie ma możliwości opuszczenia świetlicy według życzeń dziecka.
 13. Dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy na telefoniczną prośbę rodzica/opiekuna.
 14. Dziecko ma obowiązek informowania wychowawcy o każdorazowym wyjściu ze świetlicy.
 15. Samowolne opuszczenie świetlicy traktowane będzie jak ucieczka z lekcji, o czym zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie i wychowawca.
 16. Rodzice/opiekunowie lub osoby upoważnione są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.
 17. W przypadku częstych spóźnień po dziecko rodzice/opiekunowie mogą zostać upomniani przez Dyrektora szkoły a dziecko skreślone z listy uczestników świetlicy.
 18. W sytuacjach losowych rodzice/opiekunowie są zobowiązani do powiadomienia wychowawców świetlicy o spóźnieniu po odbiór dziecka, korzystając z numeru telefonu szkoły: 32 42 22 907.
 19. W przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców/opiekunów i braku kontaktu z nimi lub osobą upoważnioną do odbioru dziecka, fakt ten traktowany jest jako pozostawienie dziecka bez opieki rodziców. O fakcie pozostawienia dziecka bez opieki przez rodziców wychowawca świetlicy powiadamia dyrektora szkoły. W sytuacji braku kontaktu z rodzicami /opiekunami dziecka, dyrektor zawiadamia policję o pozostawieniu dziecka bez opieki przez rodziców/opiekunów. W zależności od ustaleń policji dziecko zostanie przewiezione do Pogotowia Opiekuńczego lub Izby Dziecka.
 20. Jeżeli wychowawca świetlicy stwierdzi, że osoba zgłaszająca się po odbiór dziecka jest pod wpływem alkoholu, odmówi wydania dziecka. Zostanie ono pod jego opieką do momentu zjawienia się innego opiekuna, upoważnionego do odbioru dziecka.
 21. W sytuacji zaistnienia wypadku, któremu ulegnie dziecko przebywające w świetlicy, wychowawca zobowiązany jest do:
 • zawiadomienia pielęgniarki szkolnej lub pogotowia ratunkowego
 • poinformowania o wypadku Dyrektora szkoły,
 • zawiadomienia rodziców/opiekunów o wypadku i stanie zdrowia dziecka
 1. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu niż świetlica szkolna.
 2. Na czas wydawanych w świetlicy obiadów, dzieci  przebywające w tym czasie

w świetlicy,  przechodzą do wyznaczonej strefy  na korytarzu pod opiekę nauczyciela tam dyżurującego.  .

 1. Każde dziecko jest zobowiązane do poszanowania sprzętu świetlicowego.
 2. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: środek do dezynfekcji rąk w świetlicy jest rozmieszczony w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla dzieci pod nadzorem nauczyciela, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie                                   po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza,                                      po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu.
 4. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz                                      po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 5. Nauczyciel podczas zajęć świetlicowych wyjaśnia dzieciom:
 • jakie zasady obowiązują w szkole oraz świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone,
 • instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji mycia rąk,
 • zwraca uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, nie dotykały oczu, nosa i ust
 1. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia ruchowe na otwartej przestrzeni. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą.
 3. Uczniowie powinni mieć własne przybory, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
 4. Uczniowie przynoszą tylko niezbędne rzeczy, zabawki itd. zostają w domu
 5. Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów, pluszaków itp).
 6. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych przestrzegają zasad współżycia
  w grupie związanych z COVID-19 oraz respektują polecenia nauczyciela związane z COVID-19.
 7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając dystans społeczny od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.​​​​​
 8. W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez kontakt telefoniczny podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka do świetlicy.
 9. Uczeń, w którego domu ktoś przebywa na kwarantannie, musi pozostać
  w domu. Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z ową osobą również podlegają kwarantannie. Dlatego też dzieci, których współdomownicy przebywają na kwarantannie, nie mogą przychodzić do szkoły.

IV

Zadania wychowawcy świetlicy

 1. Organizacja pracy świetlicy szkolnej w danym roku szkolnym.
 2. Opracowanie i systematyczne prowadzenie dokumentacji świetlicy, zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.
 3. Prowadzenie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w ramach ustalonych godzin.
 4. Odpowiednie przygotowanie się do prowadzenia zajęć pod względem metodycznym i organizacyjnym oraz doskonalenie metod pracy.
 5. Realizacja planu pracy świetlicy z uwzględnieniem modyfikacji w zależności od zachodzących zmian w pracy szkoły i potrzeb dzieci.
 6. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19.
 7. Realizowanie poleceń i zadań zleconych przez Dyrektora i Wicedyrektora szkoły.
 8. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących świetlicy.
 9. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie ich pobytu w świetlicy.
 10. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 11. Współpraca z rodzicami/opiekunami, wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem szkolnym a także z pielęgniarką szkolną, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 12. Dbanie o wyposażenie świetlicy w odpowiedni sprzęt i pomoce do zajęć oraz o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
 13. Dokonywanie zapisu dzieci do świetlicy na podstawie kart zgłoszeń.
 14. Kontrola sposobu opuszczania świetlicy przez dzieci zgodnie z informacjami wpisanym w karcie zgłoszenia dziecka.
 15. Zgłaszanie wychowawcy klasy oraz rodzicom/opiekunom niewłaściwego zachowania dziecka.
 16. Dysponowanie powierzonym mieniem szkolnym.
 17. Dysponowanie funduszami przeznaczonymi na funkcjonowanie świetlicy szkolnej.
 18. Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy na początku roku szkolnego.
 19. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami/opiekunami dziecka w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo -wychowawczych dzieci( rozmowy bezpośrednie i telefoniczne, korespondencja).
 20. Zawiadamianie rodziców/opiekunów o problemach wychowawczych z dzieckiem i sposobach poprawy jego zachowania.
 21. Włączanie rodziców w sprawy życia świetlicy.
 22. Zapoznanie rodziców/opiekunów z Regulaminem Świetlicy.

V

Prawa i obowiązki uczniów w świetlicy

Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają prawo do:

 • korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w nauce,
 • rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 • korzystania z zabawek, gier, sprzętu sportowego,
 • opieki wychowawczej i życzliwego traktowania,
 • poszanowania godności osobistej.

Uczniowie uczęszczający do świetlicy zobowiązani są do:

 • kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych i spożywania obiadów, zarówno wobec wychowawców i kolegów,
 • zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce,
 • słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy,
 • dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy,
 • poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia.
 • Dostosowania się do zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19;

VI

Dokumentacja świetlicy szkolnej

 1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy,
 2. Regulamin Świetlicy Szkolnej,
 3. Roczny Plan Pracy świetlicy,
 4. Rozkład dnia pracy świetlicy,
 5. Dziennik zajęć (elektroniczny)
 6. Karty ruchu uczniów w świetlicy,
 7. Sprawozdania z działalności świetlicy

 

Zaczynamy! W ramach europejskiego tygodnia kodowania Code Week w naszej szkolnej świetlicy dzieci brały udział w zajęciach z kodowania. Jednym z zadań było odkodowanie oraz zakodowanie informacji dotyczących naszej miejscowości. Zatem dzieci na mapie edukacyjnej odnajdywały obiekty turystyczne Rybnika, a mała myszka wybrała się na spacer wg drogowskazów uczniów tak, by utworzyć wyraz “bazylika”.
Ponadto dzieci mogły budować wieże z kubków według własnych pomysłów oraz według określonego kodu.
Także pasowanie na świetlika odbyło się w ramach Code Week i najmłodsi uczniowie musieli zakodować trasę ozobota – czyścika sprzątającego świetlicę. Dziękujemy dzieciom oraz rodzicom za zaangażowanie!

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RELIGIJNO-PLASTYCZNY

„Droga do Nieba błogosławionej Marii od Apostołów”.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jejkowicach zaprasza uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie

 „Droga do Nieba błogosławionej Marii od Apostołów”.

 

 • Zainteresowanie uczniów życiem świętych i błogosławionych.
 • Ukazanie ważnej roli patrona.
 • Ukazanie wzorów życia chrześcijańskiego.
 • Zainspirowanie uczniów do wyrażania swoich uczuć religijnych w twórczości plastycznej.
 • Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji: książki, Internet, czasopisma.
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych.

REGULAMIN

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie przedszkola oraz wszystkich klas szkoły podstawowej i Gimnazjum. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

 • Kategoria I -gr./klasy 0-3
 • Kategoria II -klasy 4-6
 • Kategoria III -klasy 7-8 oraz III Gimnazjum

 

 • Format pracy : A3
 • Plakat, przygotowany przez jednego ucznia, wykonany dowolną techniką, powinien zawierać informacje o życiu świętego.
 • Praca powinna ukazać, jakie cechy świętego są dla ucznia ważne.
 • Plakat powinien być podpisany czytelnie i opatrzony kartą zgłoszenia zawierającą: imię i nazwisko ucznia, grupę/klasę, przedszkole/szkołę, adres, imię i nazwisko opiekuna.
 • Każdy z uczestników, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uczestnictwa. Dla najlepszych uczniów w każdej grupie wiekowej przewidziane są nagrody książkowe oraz wyróżnienia.
 • Prace będą oceniane przez Komisję, w której zasiądą przedstawiciele Zarządu Sióstr Boskiego Zbawiciela z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju.
 • Do pracy należy dołączyć również zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych, (karta zgłoszenia jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na udział w konkursie i na prezentację pracy na wystawie zorganizowanej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jejkowicach oraz w Domu Prowincjalnym Sióstr Salwatorianek w Goczałkowicach Zdroju.

Prace uczniów proszę przesłać lub dostarczyć do 13.10.2018 r. na adres:

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jejkowicach

 1. Główna 42

44-290 Jejkowice

Szkoły, których uczniowie zdobędą nagrody i wyróżnienia, zostaną powiadomione                     o tym fakcie telefonicznie do 5 listopada 2018 r. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 21 listopada 2018 r. w Jejkowicach

Organizator nie zwraca prac, które zostaną zgłoszone do Konkursu.

 Organizatorzy :

 • Zgromadzenie Sióstr Salwatorianek w Goczałkowicach Zdroju, odpowiedzialna mgr s. Noemi Raczkowska SDS
 • katecheci ZSP w Jejkowicach: mgr s. Sabina Doktór, s. Magdalena Liszka
 • nauczyciel plastyki: mgr Sylwia Hyla