Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 2 września 2013 tj. z dnia 21 marca 2019 Dziennik Ustaw z 2019 poz. 736

 

Załącznik nr 4

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI  LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA   I WYCHOWANIA  ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

 

Część I.

  1. Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w placówce, o której mowa w art.2 pkt56) ustawy z dnia7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457,z późn.zm.).
  2. Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

1)  wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami określonymi w części II;

2) kierowanie postępowaniem po przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami  z dodatnimi wynikami testów;

3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,     w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na  podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

6)  doradztwo dla  dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa  uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

7) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

8) prowadzenie uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach  co 6 tygodni;

9) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

  1. Pielęgniarka lub higienistka szkolna udziela świadczeń, o których mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r .o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510,z późn.zm.).
  2. Pielęgniarka lub higienistka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy  proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką oraz planu godzin lekcyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w części III.

Część II. Warunki realizacji testów przesiewowych

 

Lp. WIEK ALBO ETAP EDUKACJI                              TESTY PRZESIEWOWE
1 Roczne obowiązkowe przygotowanie                                                                                          przedszkolne*(**)

 

1.Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego–pomiary: wysokości i masy ciała,

w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass

Index–BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa,

zniekształceń statycznych kończyn dolnych;

3) w kierunku zeza (Cover test, test Hirschberga);

4) ostrości wzroku;

5) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);

6) ciśnienia tętniczego krwi.

2.Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.

3.Orientacyjnewykrywaniewadwymowy

2 Klasa III szkoły podstawowej** Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego–pomiary: wysokości i masy ciała,

w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass                                                                      Index–BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;

3) ostrości wzroku;

4) widzenia barw;

5) ciśnienia tętniczego krwi.

 

3 Klasa V  szkoły podstawowej** Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego–pomiary: wysokości i masy ciała,

w tym określenie  współczynnika masy ciała  (Body Mass

Index–BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;

3 ) ostrości wzroku;

4) widzenia barw;

5) ciśnienia tętniczego krwi.

 

4 Klasa I gimnazjum**

(aktualne klasy VII)

Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego–pomiary: wysokości i masy ciała,

w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass

Index–BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa

i nadmiernej kifozy piersiowej;

3) ostrości wzroku;

4) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);

5) ciśnienia tętniczego krwi.

 

 

*W przypadku niewykonania badania w terminie testy przesiewowe wykonuje się w klasie I szkoły podstawowej.

**W przypadkubrakupromocjidonastępnejklasyniewykonujesiępowtórnietestówprzesiewowych.

 

UWAGA!!!

Wcześniejsze decyzje rodziców tj.

  • Nie wyrażenie zgody na fluoryzację
  • Nie wyrażenie zgody na podawanie leków i przeglądy czystości pozostają aktualne