I Cele konkursu:

 1. Zachęcenie uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
 2. Rozwijanie wrażliwości uczniów.
 3. Integracja międzypokoleniowa, poznanie historii szkoły.
 4. Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem szkolnym.
 5. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową pracy.

II Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas III-VII.
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
 • wywiad z absolwentem szkoły,
 • opowiadanie dotyczące wydarzenia z życia szkolnego absolwenta szkoły.
 1. Prace należy składać w formie wydruku komputerowego lub odręcznie napisanej pracy – warunkiem oceny pracy jest jej czytelność.
 2. Każdy uczeń może dostarczyć jedną pracę w każdej kategorii.
 3. Pracę należy opatrzyć metryczką: imię i nazwisko autora, klasa.

III Terminy (składania prac, ogłoszenie wyników, miejsce składania prac):

 1. Prace należy składać w świetlicy szkolnej do 30 listopada 2017r.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2017r.

IV Kryteria oceniania:

 1. Poprawność językowa i stylistyczna,
 2. Poziom literacki pracy,
 3. Oryginalność.

VIII. Postanowienia końcowe:

 

 1. Nadsyłając pracę na konkurs, autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w

tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez organizatora w gazetce szkolnej.

 1. Mile widziane są w konkursie wywiady i wspomnienia starszych absolwentów szkoły.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
 3. Prace nie będą zwracane.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

 

Organizatorzy

Małgorzata Ficek

Małgorzata Pander

Magdalena Sorichta