swietlica-dokumentacja

REGULAMIN ŚWIETLICY  SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W RYBNIKU

 

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym zapewnienia się uczniom opiekę

wychowawczą przed lub po zajęciach szkolnych oraz stwarza się warunki do wszechstronnego rozwoju.

 

I

Cele i zadania świetlicy szkolnej

 1. Zapewnianie racjonalnego i bezpiecznego wypoczynku dzieci w godzinach działania świetlicy.

2.Wdrażanie do wartościowego wykorzystania czasu wolnego, wyrabianie nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.

 1. Pogłębianie wiedzy zdobytej w szkole i praktycznego stosowania jej w życiu, rozwój umiejętności i różnych zainteresowań dzieci.
 2. Organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki pod opieką wychowawców.
 3. Budzenie i rozwijanie u dzieci poczucia estetyki oraz wrażliwości na ład, porządek oraz wdrażanie zasad kultury zdrowotnej i higieny osobistej.
 4. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań u dzieci poprzez zajęcia dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, techniczne, czytelnicze, gry i zabawy tematyczne, itp. Organizowanie wystawek prac dzieci.
 5. Kształtowanie postawy szacunku dla osób, historii, przyrody.
 6. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u dzieci właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się szkole, domu i środowisku lokalnym) oraz pozytywnych cech charakteru.

9.Wyrabianie umiejętności koleżeńskiego współżycia w grupie, kierowania się ważnymi dla innych normami i kryteriami postępowania oraz dbania o wspólne mienie.

 

II

Założenia organizacyjne

 1. Nadzór nad świetlicą szkolną sprawuje Dyrektor szkoły.
 2. Pracownikiem świetlicy może być każdy nauczyciel z wykształceniem pedagogicznym.
 3. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje i bezpośrednio nadzoruje wychowawca świetlicy.
 4. Świetlica realizuje swoje cele i zadania według rocznego planu pracy.
 5. Jednostką zajęć opiekuńczo –wychowawczych w świetlicy jest 60 minut.
 6. Szkoła Podstawowanr 12 w Rybniku zapewnia zajęcia świetlicowetym uczniom, którzy pozostają pod jej opieką przed lub po zakończeniu lekcji.                                                                          7. Opieką świetlicową w pierwszej kolejności objęci są uczniowie klas I-III, których oboje rodzice pracują – na podstawie oświadczenia (wyjątki będą rozpatrywane indywidualnie).
 7. Opieką świetlicową zostaną objęci uczniowie, którzy oczekują na odebranie przez rodziców, a także ci, którzy z powodu innych okoliczności muszą skorzystać z dłuższej opieki w szkole. 9. Opieką świetlicową zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela, nie uczęszczający na lekcje religii lub zajęcia na basenie.                                10. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno –opiekuńcze w szkole. W inne dni czas pracy świetlicy określa Dyrektor szkoły.
 8. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach, do momentu opuszczenia jej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie zgłoszenia do świetlicy 12. Zapisy dzieci do świetlicy dokonywane są we wrześniu, w uzasadnionych przypadkach jest także możliwe przyjęcie uczniów w trakcie roku szkolnego.                                                                                                                                                  13. Rodzice, którzy chcą, by ich dziecko uczęszczało na świetlicę, wypełniają w tym celu kartę zgłoszeniową.                                                                                                                                  14. Każda zmiana danych zawartych w karcie zgłoszeniowej dziecka powinna być zgłoszona pisemnie u wychowawcy świetlicy, w celu jej uaktualnienia.                                                                                       15. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.                                                                                                                                         16. Zajęcia świetlicowe są  organizowane systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych, a także ich możliwości psychofizycznych.                                                                                                                          17.  W świetlicy prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. Na świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.

III

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

 1. 1. Świetlica szkolna działa w dni pracy szkoły od 6.45 do 16.15.
 2. Wychowawcy świetlicy odpowiadają za dzieci dopiero po ich zgłoszeniu się w świetlicy (nauczyciele nie odpowiadają za uczniów, którzy do niej nie dotarli).
 3. Pierwszoklasiści są zaprowadzani do świetlicy po zakończonych zajęciach przez uczących ich nauczycieli.
 4. Odbiór dziecka należy każdorazowo zgłosić wychowawcy świetlicy (nawet jeżeli jest ono odbierane podczas przerwy).
 5. Dziecko może być odebrane ze świetlicy wyłącznie przez rodziców/opiekunów lub osoby upoważnione, wskazane w karcie zgłoszeniowej.
 6. Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodziców/opiekunów dla osób spoza listy wcześniej wskazanych do odbioru dziecka, przyjmowane są tylko w formie pisemnej.
 7. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzice/opiekunowie zobowiązani są do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
 8. Wychowawca nie uwzględni ustnych informacji przekazanych przez dziecko, dotyczących zmian sposobu opuszczania świetlicy. Każda nowa decyzja rodziców/opiekunów musi być przekazana w formie pisemnej z datą i ich podpisem.
 9. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
 10. Samodzielny powrót dziecka, które ukończyło 7 rok życia, do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów oraz o zapisanej na karcie zgłoszenia godzinie. Nie ma możliwości opuszczenia świetlicy według życzeń dziecka.
 11. Dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy na telefoniczną prośbę rodzica/opiekuna. 12. Dziecko ma obowiązek informowania wychowawcy o każdorazowym wyjściu ze świetlicy.                                                                                                                                               13. Samowolne opuszczenie świetlicy traktowane będzie jak ucieczka z lekcji, o czym zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie i wychowawca.
 12. Rodzice/opiekunowie lub osoby upoważnione są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. 15. W przypadku częstych spóźnień po dziecko rodzice/opiekunowie mogą zostać upomniani przez Dyrektora szkoły a dziecko skreślone z listy uczestników świetlicy. 16. W sytuacjach losowych rodzice/opiekunowie są zobowiązani do powiadomienia wychowawców świetlicy o spóźnieniu po odbiór dziecka, korzystając z numeru telefonu szkoły: 32 42 22 907.
 13. W przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców/opiekunów i braku kontaktu z nimi lub osobą upoważnioną do odbioru dziecka, fakt ten traktowany jest jako pozostawienie dziecka bez opieki rodziców. O fakcie pozostawienia dziecka bez opieki przez rodziców wychowawca świetlicy powiadamia dyrektora szkoły. W sytuacji braku kontaktu z rodzicami /opiekunami dziecka, dyrektor zawiadamia policję o pozostawieniu dziecka bez opieki przez rodziców/opiekunów. W zależności od ustaleń policji dziecko zostanie przewiezione do Pogotowia Opiekuńczego lub Izby Dziecka. 18. Jeżeli wychowawca świetlicy stwierdzi, że osoba zgłaszająca się po odbiór dziecka jest pod wpływem alkoholu, odmówi wydania dziecka. Zostanie ono pod jego opieką do momentu zjawienia się innego opiekuna, upoważnionego do odbioru dziecka.                                                           19. W sytuacji zaistnienia wypadku, któremu ulegnie dziecko przebywające w świetlicy, wychowawca zobowiązany jest do:
 • zawiadomienia pielęgniarki szkolnej lub pogotowia ratunkowego
 • poinformowania o wypadku Dyrektora szkoły,
 • zawiadomienia rodziców/opiekunów o wypadku i stanie zdrowia dziecka
 1. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu niż świetlica szkolna. 21. Na czas wydawanych w świetlicy obiadów,  dzieci z klas I przebywające w tym czasie                        w świetlicy przechodzą pod opieką wyznaczonego nauczyciela do innej sali, na korytarz lub na plac zabaw.                                                                                                                                                                                     22. Pozostałe dzieci przebywające w porze obiadowej w świetlicy przechodzą pod opiekę nauczyciela dyżurującego na parterze korytarza szkolnego.                                                                          23. Każde dziecko jest zobowiązane do poszanowania sprzętu świetlicowego i zabawek.                   24. Za rzeczy przynoszone przez dzieci do świetlicy, wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności.

IV

Zadania wychowawcy świetlicy

 1. Organizacja pracy świetlicy szkolnej w danym roku szkolnym.
 2. Opracowanie i systematyczne prowadzenie dokumentacji świetlicy, zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.
 3. Prowadzenie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w ramach ustalonych godzin.
 4. Odpowiednie przygotowanie się do prowadzenia zajęć pod względem metodycznym i organizacyjnym oraz doskonalenie metod pracy.
 5. Realizacja planu pracy świetlicy z uwzględnieniem modyfikacji w zależności od zachodzących zmian w pracy szkoły i potrzeb dzieci.
 6. Realizowanie poleceń i zadań zleconych przez Dyrektora i Wicedyrektora szkoły.
 7. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących świetlicy.
 8. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie ich pobytu

w świetlicy.

 1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez zorganizowanie zajęć w tym zakresie.
 2. Prowadzenie współpracy z rodzicami/opiekunami, wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem szkolnym a także z pielęgniarką szkolną, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 3. Dbanie o wyposażenie świetlicy w odpowiedni sprzęt i pomoce do zajęć oraz o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
 4. Dokonywanie zapisu dzieci do świetlicy na podstawie kart zgłoszeń.
 5. Kontrola sposobu opuszczania świetlicy przez dzieci zgodnie z informacjami wpisanym w karcie zgłoszenia dziecka.
 6. Zgłaszanie wychowawcy klasy oraz rodzicom/opiekunom niewłaściwego zachowania

dziecka w czasie pobytu w świetlicy.

 1. Dysponowanie powierzonym mieniem szkolnym.
 2. Dysponowanie funduszami przeznaczonymi na funkcjonowanie świetlicy szkolnej.
 3. Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy na początku roku szkolnego.
 4. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami/opiekunami dziecka w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo -wychowawczych dzieci( rozmowy bezpośrednie i telefoniczne, korespondencja).
 5. Zawiadamianie rodziców/opiekunów o problemach wychowawczych z dzieckiem i sposobach poprawy jego zachowania.
 6. Włączanie rodziców w sprawy życia świetlicy.
 7. Zapoznanie rodziców/opiekunów z Regulaminem Świetlicy.

 

V

Prawa i obowiązki uczniów w świetlicy

Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają prawo do:

 • korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w nauce,
 • rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 • korzystania z zabawek, gier, sprzętu sportowego,
 • opieki wychowawczej i życzliwego traktowania,
 • poszanowania godności osobistej.

 

Uczniowie uczęszczający do świetlicy zobowiązani są do:

 • kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych i spożywania obiadów, zarówno wobec wychowawców i kolegów,
 • zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce,
 • słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy,
 • dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy,
 • poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia.

W świetlicy dzieci mogą używać telefonów komórkowych tylko za zgodą wychowawcy świetlicy.

VI

Dokumentacja świetlicy szkolnej

 1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy,
 2. Regulamin Świetlicy Szkolnej, 3. Roczny Plan Pracy świetlicy,
 3. Rozkład dnia pracy świetlicy,
 4. Dzienniki zajęć,
 5. Karty ruchu uczniów w świetlicy,
 6. Sprawozdania z działalności świetlicy,