Szanowni Rodzice,

informujemy, że egzaminy dla uczniów klas ósmych w naszej szkole odbędą się zgodnie z planem.

15 kwietnia 2019r. (poniedziałek) – język polski

16 kwietnia 2019r. (wtorek) – matematyka

17 kwietnia 2019r. (środa) – język angielski

Egzaminy rozpoczynają się codziennie o godz. 9:00. Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8:30 ubrani w strój galowy. Przynoszą ze sobą legitymację szkolną, pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) a we wtorek dodatkowo linijkę. Szkoła codziennie zapewnia dzieciom butelkę wody.

BARDZO WAŻNE!

W związku z koniecznością dopełnienia formalności przed egzaminem, prosimy o przybycie rodzica/opiekuna prawnego w dniu dzisiejszym tj. 11.04.2019r do godz. 17:00 lub jutro tj. 12.04.2019r. do sekretariatu szkoły w celu podpisania potwierdzenia zgodności danych dziecka przekazanych do OKE.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor ZSP12 w Rybniku

Irena Serwotka

Szanowni Rodzice,
po konsultacji z komitetem strajkowym potwierdzam kontynuację akcji strajkowej w dniu dzisiejszym tj. 10.04.2019r w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku. W miarę możliwości prosimy o zapewnienie opieki dzieciom w domu. Na chwilę obecną jesteśmy w stanie zapewnić opiekę dla łącznej liczby 50 dzieci (świetlicową w szkole dla 25 uczniów a w przedszkolu dla 25 dzieci).
Z wyrazami szacunku
Irena Serwotka
Dyrektor ZSP12 w Rybniku

Informuję, że w dniu  dzisiejszym  w  ZSP nr 12 jest kontynuowana akcja strajkowa.

Informuję również, że jesteśmy w stanie w dniu dzisiejszym zapewnić opiekę zarówno w szkole jak i w przedszkolu dla  łącznej liczby 75 dzieci ( 25 w SP12 i 50 w P12 ).

Pozdrawiam

Irena Serwotka

Dyrektor ZSP 12

Informuję, że jesteśmy w stanie w dniu dzisiejszym tj. 08.04.2019  zapewnić opiekę zarówno w szkole jak i w przedszkolu dla  łącznej liczby 50 dzieci (25 w SP12 i 25 w P12).

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku. Rodzic powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Rybnik, 04.04.2019

Szanowni Rodzice

W związku z tym, że istnieje prawdopodobieństwo rozpoczęcia w dniu 8 kwietnia 2019 akcji strajkowej proszę o przewidzenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki. Szkoła w tym czasie nie będzie prowadziła zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych przez co nie zapewni dzieciom opieki w szkole jak również na boisku szkolnym i placu zabaw. Zdajemy sobie sprawę, że protest może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci. Prosimy jednak o zrozumienie, a także zapewnienie opieki dzieciom na czas trwania strajku.

W przypadku odwołania akcji strajkowej niezwłocznie poinformujemy o zmianach.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

Okres usprawiedliwiający nieobecność rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły jest okresem za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. 

PONIŻEJ PISMO Z ZUS

pismo z ZUS

Irena Serwotka

dyr. ZSP12 w Rybniku

Nabór do Szkoły Podstawowej

https://rybnik.elemento.pl/elemento-parents/main.action

Szanowni Państwo,

od 2 kwietnia 2019 r. (od godz. 8:00) do 17 kwietnia 2019 r. (do godz 15:00) będą mogli Państwo zarejestrować dane swojego dziecka w systemie elektronicznej rekrutacji do szkół podstawowych w Rybniku. W tym celu należy skorzystać z opcji „Zarejestruj się”.

Po uzupełnieniu i zapisaniu wszystkich wymaganych informacji, z systemu należy pobrać
i wydrukować formularz rekrutacyjny.

Formularz (wniosek/zgłoszenie) należy złożyć w odpowiednim terminie w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej preferencji lub w przypadku gdy Państwa dziecko ubiega się
o przyjęcie wyłącznie do szkoły obwodowej, wówczas wydrukowany formularz (zgłoszenie) należy złożyć w szkole obwodowej.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone co roku na wolne miejsca w przedszkolu. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 1 kwietnia do 12 kwietnia br.
Rodzice dzieci obecnie chodzących do przedszkola mają zagwarantowane miejsce w swoim przedszkolu i nie biorą udziału w rekrutacji a jedynie potwierdzają wolę kontynuacji.
Rodzice chcący zapisać (po raz pierwszy) dziecko do przedszkola będą mogli skorzystać z formularza elektronicznego, który, po wydrukowaniu i podpisaniu, powinni złożyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru.
Witryna naborowa tutaj: www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl
O czym rodzice powinni pamiętać?
Bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika.
Rodzice mogą (i powinni) wybrać 3 przedszkola.
Nie ma znaczenia kolejność zapisania dziecka.
Wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Wszystkie dzieci 5, 4 i 3-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w najbliższym przedszkolu wybranym przez rodzica.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (pod warunkiem, że będą wolne miejsca).
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, najpierw brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Następnie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez radę gminy:
a) kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym.
b) kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym. c) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola.
d) kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola.
e) kandydat, w stosunku do którego na pierwszym miejscu listy preferencji wskazano przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata.
f) kandydat, którego rodzeństwo do 31 grudnia roku rekrutacji, nie będzie miało ukończonych 18 lat.
W tym roku udało się nieznacznie zwiększyć liczbę miejsc w przedszkolach pomimo faktu, że coraz trudniej z powodów lokalowych jest utrzymać oddział przedszkolny w szkole podstawowej (klasy ósme wypierają nam często te oddziały).

27.03.2019 w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski dla klas I-III. Oto laureaci:

1. Aleksander Kulak
2. Milena Wysłucha
3. Aleksander Krywosz
4. Natalia Ziombrowska
5. Zuzanna Gacek

Gratulacje dla całej piątki laureatów i wszystkich uczestników konkursu ….

76 rocznica akcji pod Arsenałem oraz praca 7 a z lekturą „Kamienie na szaniec” stały się punktem wyjścia do przygotowania wzruszającego przedstawienia poświęconego ludziom, którzy potrafili pięknie żyć i pięknie umierać.

  1. 03. 1943 roku Aleksy Dawidowski, Tadeusz Zawadzki i inni harcerze (członkowie Szarych Szeregów) odbili z rąk Niemców swojego przyjaciela – Janka Bytnara. Rudy pomimo katowania przez gestapo, pomimo nieustannego bólu, nie zdradził przyjaciół ani sprawy, której służył. Pozostał do końca lojalny i oddany ojczyźnie oraz tym, z którymi walczył o wolność.

 

Śledząc tragiczne losy bohaterów, mogliśmy zastanowić się, jakimi my jesteśmy przyjaciółmi, czy można na nas polegać, czy w relacji z drugim człowiekiem potrafimy być bezinteresowni, oddani, lojalni. Co jest dla nas ważne, co liczy się tak naprawdę w życiu, czy jesteśmy gotowi podjąć walkę o siebie i wartości, w które wierzymy…

Scenariusz przedstawienia opracowała Pani Magdalena Kralka razem z uczniami klasy VIIa